Våre kjerneverdier

I PlanB kan vi ikke leve uten fleksibilitet, tydelighet, mot
og raushet.

> Fleksibilitet i klinisk praksis
Vi har døgnbasert tilgjengelighet for familiene vi arbeider med.
Dette betyr en utstrakt tilgjengelighet utover normal kontortid og utover planlagte avtaler. Vi har imidlertid ikke en vakttjeneste der familiene er sikret en umiddelbar kontakt med oss. Dersom vi ikke er tilgjengelige på det tidspunktet familien har henvendt seg til oss, kontakter vi tilbake snarest mulig. Graden av bistandsbehov generelt i familien og en faglig vurdering av det akutte i henvendelsen, avgjør hva som gjøres videre, herunder om andre instanser skal kontaktes. Fleksibilitetens målsetting er å skape større trygghet for familien, påvirke til gode avgjørelser samt forebygge akuttplasseringer. Fleksibiliteten begrenses dersom det vurderes hensiktsmessig for å fremme familiens struktur, ansvarstaken eller annet. Dette avklares med oppdragsgiver og familien. Døgnbasert tilgjengelighet gir mulighet for planlagte avtaler med klienter om dagen og om kvelden, i helger og høytider. Det kan videre sikre uanmeldte hjemmebesøk på kritiske tidspunkt av fagkonsulenter som kjenner familien. PlanB tilpasser metodene i det kliniske arbeidet til familiene.
Ulike behov vedrørende tempo, pedagogiske tilnærminger, støtte og oppfølging, ansvarspåleggelse og målsettinger styrer tilpasningene. PlanBs fleksibilitet i klinisk arbeid gjenspeiles videre i vår tilstedeværelse på ulike arenaer. Inviterende samarbeid med skole, fritidstilbud, helsestasjon, barnehager, storfamilie, Bup, DPS, institusjoner og betydningsfulle andre skal bidra til en økologisk klinisk praksis der familiens endringsprosesser kan skje på flere områder og nivåer med bistand fra våre fagkonsulenter.
> Tydelighet i klinisk praksis
Klare rammer for tiltaket, åpenhet om mandat fra oppdragsgiver, evaluerbare mål og konkret metodikk skal bidra til å tegne et tydelig bilde av PlanBs bistand og begrensninger. I den direkte klientkontakten vektlegges stor rollebevissthet og fremvisning av trygge, grensesettende voksne som ønsker dialog og åpenhet. PlanBs fagkonsulenter skal imidlertid fra første møtet være bevisste i viktigheten av det å tre frem i balanse med ydmykhet og sensitivitet. Prosesser i arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og familiene det arbeides med skal gjøres kjent med PlanBs vurderinger underveis.
> Mot i klinisk praksis
Modige og riktige beslutninger krever grundig kunnskap.
Mot i klinisk praksis henger derfor sammen med kontinuerlig kompetanseheving gjennom teoritilegnelse, forskningsoppdateringer samt praktisk erfaring. I PlanB skal vi tørre å ta vanskelige beslutninger og vi skal ha vilje og evne til å begrunne disse.Modigheten skal også gi oss evne til å stoppe og å søke hjelp i avgjørelser eller situasjoner der det er behov for dèt.
Mot til å sette grenser og til å avsløre hvordan situasjonen ser ut fra eget ståsted er nødvendig. Å gi og motta tilbakemeldinger i klientarbeidet skal fremdyrkes, og anses som en viktig del av arbeidsprosessen i tiltaket. PlanBs tiltak gjennomføres i et generelt utfordrende fagfelt. Vi skal tørre å gjøre oss selv i stand til å påta oss komplekse og krevende utfordringer. Det kreves mot for å prøve ut nye metoder og tilnærminger, vise nye sider av seg selv, ta i bruk innspill fra klienter og å ta del i store konflikter som en tydelig og avklarende aktør. Improvisasjonen, evalueringen og motet gir næring til hverandre.
> Raushet i klinisk praksis
Våre fagkonsulenter skal representere varme, medmenneskelighet og omsorg. Tid og lyst til å uttrykke støtte, trøst og motivasjon er viktig i våre kliniske møter. En oppriktig interesse for familiens egenart og ressurser skal gis rom. Generell omgjengelighet og bruk av humor kan skape større vingespenn i tiltaksarbeidet, og kan videre bidra til trivsel underveis for alle parter.Raushet skal også vises i form av mulighet til praktisk hjelp, utradisjonelle bidrag og tidvis aktiviteter eller andre tilnærminger som krever tid eller økonomiske ressurser.

 

> Fleksibilitet i eksternt samarbeid
PlanB skreddersyr sine tiltak i samarbeid med oppdragsgiver.
Omfang, metodebruk og fagressurser søkes å sammenfalle i best mulig grad med hva våre samarbeidspartnere presenterer.
Vi tilpasser dialogen med oppdragsgiver i stor grad etter dennes ønsker. Dette gjelder hyppighet, kommunikasjonskanaler og oppsett for innhold i det som rapporteres fra tiltaksarbeidet.Oppdragsgiver kan anse kompetanseteamet i PlanB som helhet engasjert i saken, og det tilstrebes å benytte utvidede ressurser fra teamet i situasjoner som krever det. Det betyr at flere enn sakens primære fagkonsulenter fra PlanB kan bidra dersom dette er ønskelig og mulig. PlanB skal utvise fleksibilitet i hvilke tiltak og mandat som kan gjennomføres. Disse skal imidlertid til en hver tid være tuftet på faglig forsvarlighet.
> Tydelighet i eksternt samarbeid
Oppdragsgiver skal oppleve en nær tilstedeværelse av PlanB i de tiltak som gjennomføres av oss. Utforming av et klart mandat, evaluerbare mål og konkret metodikk skaper tydelighet i eksternt samarbeid. Arbeidsprosesser og fremdrift skal redegjøres for i rapporter som jevnlig sendes oppdragsgiver.Fagkonsulenter i PlanB skal ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
> Mot i eksternt samarbeid
Vår faglige kompetanse skal bidra til modig deltakelse der vanskelige beslutninger tas. Vi skal ha vilje og evne til å begrunne våre valg og synspunkter muntlig og skriftlig.Motet vårt skal også føre til at vi stopper der det er nødvendig,
og søker hjelp i avgjørelser eller situasjoner der det er behov for dèt.
Å gi og motta tilbakemeldinger i samarbeid med eksterne instanser skal fremdyrkes, og anses som en viktig del av vår samarbeidsstil. Det kreves trygghet for å gjøre andre gode, og vi skal tørre å spre positive tilbakemeldinger oppover, nedover og sidelengs i de strukturer vi deltar i.PlanBs tiltak gjennomføres i et generelt utfordrende fagfelt. Vi skal tørre å gjøre oss selv i stand til å påta oss komplekse og krevende utfordringer. På samme tid skal vi ha mot til å si nei til tiltak eller til å inngå i situasjoner der begrunnelsen beror på faglighet eller etikk.

> Raushet i eksternt samarbeid
Våre oppdragsgivere skal få mye tilbake for å ha valgt et tiltak i regi av PlanB. En utpreget holdning av service og tilgjengelighet,
imøtekommenhet og faglig seriøsitet skal kjennetegne det PlanB representerer i alt eksternt samarbeid. PlanB skal bidra med ”det lille ekstra” dersom dette kan ha stor betydning i en situasjon. Bidraget kan dreie seg om økonomiske eller menneskelige ressurser.Fleksibilitet og raushet hører tett sammen i det eksterne samarbeidet vi inngår i.

FTMR (2)